اطلاعیه مهم امتحانات حضوري

 1- بهمراه داشتن کارت دانشجویی و کارت آزمون،کارت واکسیناسیون در جلسه امتحانی براي دانشجویان موسسه و دانشجویان مهمان الزامی است. بدیهی است از حضور در جلسه امتحان آندسته از دانشجویانی که بدون مدارك فوق مراجعه نمایند، ممانعت بعمل خواهد آمد.


 2-  از آنجا که پس از بسته شدن درب سالن هاي امتحانی (درراس ساعت مقرر) از ورود افراد ممانعت خواهد شد، لذا مقتضی است دانشجویان محترم یک ربع قبل از شروع امتحان در محل حضور یابند.


3-  به همراه داشتن کیف ، کتاب ،جزوه ، هر نوع ماشین حساب کامپیوتري، کامپیوترهاي جیبی ، دستگاه MP4 ، تلفن همراه و ... که حاوي مطالب درسی باشند در امتحانات ممنوع می باشد.


اداره امتحانات و ارزشیابی