قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از روز سه شنبه مورخه  30/1/1401 راس ساعت 10:30 برگزار خواهد شد.

لینک کلاس مجازی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران