مدیریت حقوقي

 انجام امور حقوقي و نظارت بر قراردادها و پي‌گيري دعاوي مربوط به دانشگاه در مراجع قضايي، اداري و ديگر مراجع صالح برابر قوانين و مقررات

وظایف و اختیارات

  • بررسي و تأييد كليه قراردادهاي داخلی و بین المللی و اسناد مناقصه و مزایده دانشگاه با اشخاص حقوقي و حقيقي از حیث رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها
  • اقامه دعاوي حقوقي و كيفري عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به تعهدات خويش در قبال دانشگاه عمل نكرده‌اند و دفاع در دعاوي طرح شده عليه دانشگاه و پي‌گيري روند اجرايي آن در مراجع قضایی و شبه قضایی
  • اجراي اسناد لازم‌الاجراء در اداره ثبت اسناد كه تعهدات موضوع آن‌ها نقض گرديده است
  • اخذ تعهد و وثيقه، تبديل و فك‌ آن ها در خصوص بورسيه‌هاي وزارت علوم تحقیقات و فناوری يا اعضاي هيأت علمي جهت فرصت مطالعاتي و كارمندان براي مأموريت تحصيلي، مجوز خروج از كشور، طرح سربازي و ...
  • پيگيري وضعيت مالكيت و حقوق دانشگاه و اسناد مربوط نسبت به اراضي و املاك داخل و خارج از پرديس و مستندسازی اموال غیر منقول
  • ارائه راهنمايي و مشاوره حقوقي به واحدهاي دانشگاه