مدیر پژوهشی

 

 انجام امور پشتيباني مربوط به پژوهشی، راه را براى شكوفايى علوم و فنون هموار مى‏سازد و زمينه ‏ساز

 اصلى پيشرفت علم و فناوري است.مديريت پژوهشى، اعضای هیات علمی مجرب را به پژوهش بهصورت

  تخصصى در زمينه‏ هاى مورد نياز تشويق مى‏كند و با ايجاد گروههاى پژوهشی اين امر را گسترش و تعميم ميدهد.

 

ماموریت ها

 

1. برنامه ریزی ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در راستای ارتقای مرجعیت علمی

 2. هدایت و برنامه ریزی فعالیت های علمی-پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران

3. برنامه ریزی توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه،اعضای هیات علمی و دانشجویان در سطح ملی و بین المللی در هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط

4.برنامه ریزی ضوابط و نظارت بر کلیه امور پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5.برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت واحدهای پژوهشی

6.برنامه ریزی ارائه تسهیلات، حمایت و پشتیبانی فعالیت های پژوهشی

مدیران پژوهش و فناوری