مقدمه

 

از ميان عوامل توليد، بي‌شك نيروي انساني به عنوان اساسي‌ترين عامل، نقش كليدي در توليد كالا و خدمات دارد. نيروي انساني كارآمد را مي‌توان مهم‌ترين سرمايه يك سازمان دانست. از اين رو هر فرايندي كه موجب ارتقاي توانمندي نيروي انساني متناسب با نوع كار و فعاليت گردد، فرايندي سرمايه‌افزا مي‌باشد كه نتيجه آن به طور مستقيم در كيفيت و كميت توليد ظاهر می‌شود. آموزش فرايندي است كه اين نقش محوري را بر عهده دارد. بنابراين اگر گفته شود آموزش كليد توسعه است، بر حقيقتي كتمان‌ناپذير تاكيد شده است. آموزش‌هاي مختلف در هر سازمان، به منظور ارتقاي سطح دانش، مهارت كاري، بهبود و توسعه رفتار كاركنان، و كارايي بيشتر سازمان از اهميت زيادي برخوردار است. شمول اين دستاوردها گسترده و دانشگاه‌ها را نيز در بر می‌گيرد.

امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني يك استراتژي کليدي جهت سازگاري مثبت با شرايط در حال تغيير، و ضمنا به عنوان يک مزيت رقابتي براي سازمان‌ها قلمداد مي‌شود. از اين رو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقا و توسعه سازمان غير‌ قابل انكار است. چنانچه از آموزش، به عنوان عامل كليدي در توسعه، به درستي و شايستگي استفاده شود کارايي و اثربخشي سازمان به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت.

اهداف

برنامه‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني در دانشگاه مي‌تواند نياز به نيروي انساني کارآمد را رفع كند و حل مشكلات عملکردي كاركنان را تا حدود زيادي تضمين نمايد. دانشگاه فردوسي مشهد با اعتقاد به ضرورت آموزش و توانمندسازي منابع انساني و هم‌راستا با اهداف کلان و چشم‌اندازهای موجود، اقدام به بازطراحي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني نموده است. نظام جامع آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد براي اجراي ماموريت، تحقق ارزش‌ها و پياده کردن اصول در عمل؛ هم‌راستا با هدف بهسازي منابع انساني، از هدف‌هاي زير براي ايجاد هماهنگي و توازن در برنامه‌ريزی‌ها، اجرا و ارزشيابي پيروي می‌کند.

 • هدف‌هاي عالي (انطباق با چشم‌انداز(
 • هدف‌هاي كلي (انطباق با استراتژي(
 • هدف‌هاي عملياتي (انطباق با برنامه‌هاي توسعه انساني(

به طور كلي اهداف واحد آموزش و بهسازي منابع انساني را به شرح ذيل بيان داشت:

 1. توانمندسازي منابع انساني‌ دانشگاه
 2. افزايش سطح دانش، مهارت و توانايی منابع انسانی دانشگاه و جهت‌دهی آن به سوی بسط و تسهیل در تحقق استراتژی
 3. تقويت مستمر دانش، مهارت و توانايي منابع انساني دانشگاه در جهت تطبيق با تغيير و تحولات محيطي
 4. افزايش میزان کارايی و اثربخشی واحدها
 5. افزايش ميزان نوآوری، ارائه طرح‌های خلاق و پيشنهادها از طريق برگزاري كارگاه/كارگاه‌هاي آموزشي جهت تقويت نيروي تفكر و خلاقيت منابع انساني
 6. کاهش ضايعات در فرايند ارايه خدمت و کاستن از تخلف‌های کاری از طريق بازآموزي منابع انساني 

كميته/ شورا

 

 

كميته آموزش و بهسازي منابع انساني متشكل از معاون طرح و برنامه يا نماينده تام‌الاختيار او (رييس کميته)، يک نفر عضو هيأت‌علمي منتخب که در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني تخصص داشته باشد (مشاور علمي)، مسئول واحد آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه (دبير) و کارشناس (ان) واحد بنا به مورد و به تشخيص رييس کميته مي‌باشند كه با هدف سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي؛ اتخاذ تصميمات راهبردي در حوزه آموزش و بهسازي منابع انساني؛ هدايت فرايند توسعه و بهبود فرايندهاي آموزش و بهسازي منابع انساني؛ پشتيباني و تامين مالي؛ و اداره و راهبري برنامه‌هاي توسعه انساني مطابق با استراتژي دانشگاه از طريق واحد آموزش و بهسازي منابع انساني، فعاليت مي‌نمايد.

 • بررسي برنامه‌هاي کلان و خرد آموزش و بهسازي منابع انساني به منظور تاييد انطباق آن با استراتژي و برنامه‌هاي توسعه انساني دانشگاه؛
 • بررسي لوايح، برنامه‌هاي ارايه‌شده از سوي واحد آموزش و بهسازي منابع انساني، و ساير برنامه‌هاي مرتبط و تصويب آن‌ها؛
 • بررسي و تصويب تقويم آموزشي؛
 • هم‌فکري و ارايه نظرات مشورتي به معاونت در حوزه وظيفه‌هاي مرتبط؛
 • بررسي و تصويب ايين‌نامه‌هاي آموزشي، دستورالعمل‌هاي اجرايي و ساير رهنمودهاي جديد حسب مورد، يا اعمال تغييرات و انجام اصلاحات لازم در رهنمودها، به تشخيص مسئول واحد آموزش و بهسازي منابع انساني و تاييد معاونت؛
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه از طريق بررسي گزارش‌هاي عملکرد ادواري و سالانه واحد آموزش و بهسازي منابع انساني؛
 • بررسي مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه راهكارهاي مناسب براي انجام اقدامات پيش‌گيرانه و اصلاحي؛
 • پيشنهاد پاداش ويژه در جهت ايجاد انگيزه‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي ارزنده در فرآيند آموزش و بهسازي منابع انساني به مديران، مدرسان/ مربيان، فراگيران، و مجرياني که در راستاي بهبود و پيشرفت برنامه‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه از خود خدمات شايان توجهي ارايه داده‌اند؛
 • بررسي پيشنهادات واحد آموزش و بهسازي منابع انساني مبني بر ضرورت همکاري با ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي کشور، منطقه و دنيا به منظور کمک به بهسازي و رشد منابع انساني دانشگاه؛
 • تصويب اعتبار و صلاحيت موسسات داوطلب ارايه خدمات آموزشي و فناوري آموزشي به دانشگاه فردوسي مشهد؛

 

مدیران