شرح وظايف

 

 1. تدوين و بازنگري خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به پيش‌بيني،‌ تامين، تخصيص و هزينه‌كرد بودجه دانشگاه و پيشنهاد به هيات رئيسه و هيات امنا.
 2. پيش‌بيني و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتي و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌هاي دانشگاه.
 3. تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هيات امنا.
 4. پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه ساليانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 5. پيش‌بيني و پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه جهت انعكاس در لايحه بودجه كل كشور.
 6. مطالعه و ساماندهي نظام بودجه‌نويسي و تهيه مدل بودجه دانشگاه.
 7. مطالعه راهكارهاي كاهش هزينه
 8. ساستگذاری در جهت شناسایی و جذب منابع مالی متنوع و پایدار
 9. فراهم نمودن زیرساخت های لازم در جهت استقلال مالی دانشگاه
 10. تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي با مراجع ذيربط.
 11. ارايه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، اداري، خدماتي و رفاهي، مطالعه و مقايسه فضاهاي فيزيكي و كالبدي دانشگاه با سرانه‌ها، شاخص‌ها و استانداردها.
 12. بررسي و مشخص كردن نيازها و اولويتهاي عمراني دانشگاه و پيشنهاد پروژهاي مربوطه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت طرح و تصويب در كميسيون‌هاي مربوطه آن معاونت.
 13. تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان رضوي.
 14. پيشنهاد پروژه‌هاي مورد نياز دانشگاه جهت تامين اعتبار از رديفهاي متمركز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 15. بررسي قوانين و مقررات مرتبط با بودجه جهت مشخص نمودن موارد مرتبط با دانشگاه و بررسي اثرات آن.
 16. تدوین آئین نامه هایمالی و معاملاتی متناسب با نیازهای واحدهای ویژه
 17. ابلاغ اعتبارات و تخصيص بودجه معاونتها و دانشكده‌ها.
 18. ابلاغ بخشنامه بودجه، سياست‏ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي پيش‌بيني بودجه ساليانه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها.
 19. تجزيه و تحليل عملكرد بودجه به منظور كنترل هزينه‌ها و تحقق درآمدها.
 20. نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه‌اي بودجه ساليانه با سالهاي قبل.
 21. تهيه گزارشهاي منظم و مرتبط با بودجه.
 22. توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سالانه بين طرح‌هاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح.
 23. تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده سالانه بين طرحهاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
 24. تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني، متمركز و از محل درآمد اختصاصي به تفكيك پروژه‌ها و فصول هزينه.

كميته/ شورا

 

شورای عالی سیاستگذاری بودجه

شرح وظايف شورا:

 • سياستگذاري طرح‌هاي منابع انساني دانشگاه که داراي بار مالي مي‌باشد
 • سياستگذاري نحوه انعقاد قراردادها و معاملات در سطح دانشگاه
 • سياستگذاري جذب اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي
 • سياستگذاري هزينه‌هاي توسعه ساختار اداري دانشگاه
 • تدوين ضوابط اجرايي بودجه و سياستگذاري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت
 • پيگيري اجراي طرح‌ها و مصوبات مالي
 • سياستگذاري واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي
 • برنامه‌ريزي در راستاي کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و صرفه‌جويي مالي در دانشگاه
 • اتخاذ تدابير لازم براي تحقق درآمدهاي عمومي و اختصاصي و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمدي
 • نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه و همچنين نظارت بر حساب درآمدها و هزينه‌ها

 

شورای عمراني

 

شرح وظايف شورا:

1. برنامه‌ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه

2. مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرحهاي عمراني و ارائه رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي مورد نظر

3. بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاري طرحهاي عمراني و هماهنگي‌هاي لازم جهت رفع مشكلات پيمانكاران و مهندسان مشاور

4. مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به  هيأت امناي دانشگاه جهت تصويب

5. تعيين و تبيين خط‌مشي امور مربوط به طرحهاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني

6. ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحهای عمراني و ارائه راه حلها و تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور پيشبرد و تسريع در اجراي فعاليتهاي عمراني

7. صدور مجوز جهت انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصات

8. بررسي و اظهار نظر درباره اموري كه به آن ارجاع مي‌شود.