دانشکده ها

 

رویداد تصویری


مدیران گروه PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
یک‌شنبه، ۲۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۴

ردیف

دانشکده

مقطع

عنوان رشته

مدیر گروه

شماره تلفن

کارشناس

۱ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی خانم دکتر ایلخانی پور ۰۹۱۴۴۴۳۰۵۱۶ آقای پیام
۲ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی آقای دکتر انویه ۰۹۱۴۴۴۱۱۶۹۸ آقای پیام
۳ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی آقای دکتر کاراپتیان ۰۹۱۴۱۴۱۱۸۵۸ آقای پیام
۴ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی) خانم دکتر ایلخانی پور ۰۹۱۴۴۴۳۰۵۱۶ خانم علیزاد
۵ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی خانم مهندس حبیبی ۰۹۱۴۶۰۴۰۹۲۹ خانم اسدنژاد
۶ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی خانم مهندس حبیبی ۰۹۱۴۶۰۴۰۹۲۹ خانم اسدنژاد
۷ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته   مهندسی علوم و صنایع غذایی خانم دکتر ایلخانی پور ۰۹۱۴۴۴۳۰۵۱۶ خانم علیزاد
۸ کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی خانم مهندس حبیبی ۰۹۱۴۶۰۴۰۹۲۹ خانم اسدنژاد
۹ کشاورزی و منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته کاردانی تکنولوژی مواد غذایی آقای مهندس محمدی ۰۹۱۴۴۴۷۰۳۷۲ خانم علیزاد
۱۰ کشاورزی و منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی آقای مهندس محمدی ۰۹۱۴۴۴۷۰۳۷۲ خانم علیزاد
۱  فنی و مهندسی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست      
۲  فنی و مهندسی کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی   خانم مهندس قزلباش ۰۹۱۴۱۸۹۴۳۷۳ خانم رضایی
۳  فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر     آقای پیام
۴  فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی خانم مهندس قزلباش ۰۹۱۴۱۸۹۴۳۷۳ خانم رضایی
۵  فنی و مهندسی کارشناسی ناپیوسته  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست     خانم اسدنژاد
۱ علوم کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش ژنتیک آقای مهندس مبادرثانی ۰۹۱۴۳۴۶۴۵۷۹ خانم رضایی
۱  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته  صنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی آقای مهندس محمدی ۰۹۱۴۴۴۷۰۳۷۲ خانم علیزاد
۲  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته  صنایع شیمیایی - صنایع شیمیایی خانم مهندس قزلباش ۰۹۱۴۱۸۹۴۳۷۳ خانم رضایی
۳  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته کامپیوتر -نرم افزار کامپیوتر     آقای پیام
۴  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته گرافیک - گرافیک آقای حسین زاده ۰۹۱۴۱۸۶۲۶۵۵ خانم اسدنژاد
۵  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری آقای حسین زاده ۰۹۱۴۱۸۶۲۶۵۵ خانم اسدنژاد
۶  فنی و حرفه ای و کاردانش کاردانی پیوسته تأسیسات - حرارت مرکزی و تهویه مطبوع آقای حسین زاده ۰۹۱۴۱۸۶۲۶۵۵ خانم اسدنژاد

 


آخرین به روز رسانی ( دوشنبه ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵ )
 
 
موسسه آموزش عالي صبا نشانی: ارومیه - بلوار جام جم (اول جاده بند ) پلاک 12 کد پستی: 53869-57166 تلفن: 33489067-33477176 نمابر: 33471105 كد :044